ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΕΣ!

Η ΜΩΒ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΠΑΝΤΟΥ ΣΤΗΝ ΓΗ...

31 Ιουλ 2015

Με το νι και με το σίγμα!

Η εκφορά του γράμματος «Ν» μεταφέρει οξυγόνο στον εγκέφαλο! 
*
Μην ξεχνάμε: τα πράγματα διορθώνονται από μέσα! 
Όταν αποφασίσεις να εγκαταλείψεις τον παλιό εαυτό το καινούργιο σου χαρίζει τα όνειρά σου μεγεθυμένα ως το θαύμα!

Να χαιρετίζεις το άγνωστο με χαρά! Ο Θεός που μεριμνά και για τα πετεινά του ουρανού, κάνει το κάλλιστο για το παιδί του...
*
Ζεις όταν αισθάνεσαι ελεύθερος χρήσιμος χαρούμενος! Και δεν φοβάσαι ούτε αμφιβάλλεις! 
«Μέσα στην κρίση δεν μου έμεινε τίποτε άλλο από το κάνω ληστείες σε αποθήκες ονείρων και ελπίδας…»
π. Λίβυος
*
Να θυμάσαι ποιος είσαι!  
Αφιερωμένο
''Kοιμήθηκε αρνί και ξύπνησε κριάρι! ''

Η ζωή σου να είναι μια δήλωση αγάπης και συμπόνιας! Το έργο σου είναι η αγάπη και η συμπόνια εκεί όπου δεν υπάρχουν!

*

28 Ιουλ 2015

Αγάπη είναι να αναγνωρίζεις τον εαυτό σου στον άλλον!

Ο άνθρωπος είναι έγκλειστος στην αρένα των φόβων του περιμένοντας τα θηρία της αρρώστιας και του θανάτου να τον κατασπαράξουν! Ένας μόνον τρόπος υπάρχει για να ελευθερωθεί: να ευχαριστήσει τον Θεό για την μέχρι τώρα ζωή του, και να την εναποθέσει ολοκληρωτικά σε Εκείνον!
*
Όταν η Ελλάδα πραγματοποιήσει την πνευματική της αποστολή, θα πάψουν να την μισούν! Ζητούν την λύτρωσή τους, καθώς γνωρίζουν ότι από την Ελλάδα θα έρθει, και ταυτόχρονα την μισούν! 
*
Αρνήσου με δύναμη την τρομοκρατία της καταστροφολογίας!
Ανάμεσα μας είναι ήδη όντα που οικοδομούν νέες πραγματικότητες φωτός για την Γη, την Ελλάδα και τον άνθρωπο! 
*
Για την Παναγία που ένιωσε τον πιο μεγάλο πόνο γράφτηκε το πιο χαρούμενο τραγούδι: οι Χαιρετισμοί! Είναι ένα αγγελικό τραγούδι για την χαρά του κόσμου! Ευλογημένοι όσοι το τραγουδούν στην ψυχή τους καθημερινά!
*
Με ανοιχτά πανιά!
Δεν μπορείς να φτάσεις στον προορισμό σου αν δεν ανοίξεις τα πανιά! Είσαι ο καπετάνιος της ζωής σου αν καπετάνιος της είναι ο Χριστός!
 *
Ψαλμός 67
2 ΑΝΑΣΤΗΤΩ ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ, καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν. 3 ὡς ἐκλείπει καπνός, ἐκλιπέτωσαν· ὡς τήκεται κηρὸς ἀπὸ προσώπου πυρός, οὕτως ἀπολοῦνται οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ. 4 καὶ οἱ δίκαιοι εὐφρανθήτωσαν, ἀγαλλιάσθωσαν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, τερφθήτωσαν ἐν εὐφροσύνῃ. 5 ᾄσατε τῷ Θεῷ, ψάλατε τῷ ὀνόματι αὐτοῦ· ὁδοποιήσατε τῷ ἐπιβεβηκότι ἐπὶ δυσμῶν, Κύριος ὄνομα αὐτῷ, καὶ ἀγαλλιᾶσθε ἐνώπιον αὐτοῦ. 6 ταραχθήσονται ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ, τοῦ πατρὸς τῶν ὀρφανῶν καὶ κριτοῦ τῶν χηρῶν· ὁ Θεὸς ἐν τόπῳ ἁγίῳ αὐτοῦ. 7 ὁ Θεὸς κατοικίζει μονοτρόπους ἐν οἴκῳ ἐξάγων πεπεδημένους ἐν ἀνδρείᾳ, ὁμοίως τοὺς παραπικραίνοντας, τοὺς κατοικοῦντας ἐν τάφοις. 8 ὁ Θεός, ἐν τῷ ἐκπορεύεσθαί σε ἐνώπιον τοῦ λαοῦ σου, ἐν τῷ διαβαίνειν σε ἐν τῇ ἐρήμῳ. (διάψαλμα). 9 γῆ ἐσείσθη, καὶ γὰρ οἱ οὐρανοὶ ἔσταξαν ἀπὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ τοῦ Σινᾶ, ἀπὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ ᾿Ισραήλ. 10 βροχὴν ἑκούσιον ἀφοριεῖς, ὁ Θεός, τῇ κληρονομίᾳ σου, καὶ ἠσθένησε, σὺ δὲ κατηρτίσω αὐτήν. 11 τὰ ζῷά σου κατοικοῦσιν ἐν αὐτῇ· ἡτοίμασας ἐν τῇ χρηστότητί σου τῷ πτωχῷ, ὁ Θεός. 12 Κύριος δώσει ρῆμα τοῖς εὐαγγελιζομένοις δυνάμει πολλῇ, 13 ὁ βασιλεὺς τῶν δυνάμεων τοῦ ἀγαπητοῦ, τῇ ὡραιότητι τοῦ οἴκου διελέσθαι σκῦλα. 14 ἐὰν κοιμηθῆτε ἀνὰ μέσον τῶν κλήρων, πτέρυγες περιστερᾶς περιηργυρωμέναι, καὶ τὰ μετάφρενα αὐτῆς ἐν χλωρότητι χρυσίου. 15 ἐν τῷ διαστέλλειν τὸν ἐπουράνιον βασιλεῖς ἐπ᾿ αὐτῆς, χιονωθήσονται ἐν Σελμών. 16 ὄρος τοῦ Θεοῦ, ὄρος πῖον, ὄρος τετυρωμένον, ὄρος πῖον. 17 ἱνατί ὑπολαμβάνετε, ὄρη τετυρωμένα, τὸ ὄρος, ὃ εὐδόκησεν ὁ Θεὸς κατοικεῖν ἐν αὐτῷ; καὶ γὰρ ὁ Κύριος κατασκηνώσει εἰς τέλος. 18 τὸ ἅρμα τοῦ Θεοῦ μυριοπλάσιον, χιλιάδες εὐθηνούντων· Κύριος ἐν αὐτοῖς ἐν Σινᾷ ἦν, ἐν τῷ ἁγίῳ. 19 ἀνέβης εἰς ὕψος, ᾐχμαλώτευσας αἰχμαλωσίαν, ἔλαβες δόματα ἐν ἀνθρώποις, καὶ γὰρ ἀπειθοῦντας τοῦ κατασκηνῶσαι. 20 Κύριος ὁ Θεὸς εὐλογητός, εὐλογητὸς Κύριος ἡμέραν καθ᾿ ἡμέραν· κατευοδώσαι ἡμῖν ὁ Θεὸς τῶν σωτηρίων ἡμῶν. (διάψαλμα). 21 ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ Θεὸς τοῦ σῴζειν, καὶ τοῦ Κυρίου Κυρίου αἱ διέξοδοι τοῦ θανάτου. 22 πλὴν ὁ Θεὸς συνθλάσει κεφαλὰς ἐχθρῶν αὐτοῦ, κορυφὴν τριχὸς διαπορευομένων ἐν πλημμελείαις αὐτῶν. 23 εἶπε Κύριος· ἐκ Βασὰν ἐπιστρέψω, ἐπιστρέψω ἐν βυθοῖς θαλάσσης. 24 ὅπως ἂν βαφῇ ὁ πούς σου ἐν αἵματι, ἡ γλῶσσα τῶν κυνῶν σου ἐξ ἐχθρῶν παρ᾿ αὐτοῦ. 25 ἐθεωρήθησαν αἱ πορεῖαί σου, ὁ Θεός, αἱ πορεῖαι τοῦ Θεοῦ μου τοῦ βασιλέως τοῦ ἐν τῷ ἁγίῳ. 26 προέφθασαν ἄρχοντες ἐχόμενοι ψαλλόντων ἐν μέσῳ νεανίδων τυμπανιστριῶν. 27 ἐν ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τὸν Θεόν, Κύριον ἐκ πηγῶν ᾿Ισραήλ. 28 ἐκεῖ Βενιαμὶν νεώτερος ἐν ἐκστάσει, ἄρχοντες ᾿Ιούδα ἡγεμόνες αὐτῶν, ἄρχοντες Ζαβουλών, ἄρχοντες Νεφθαλείμ. 29 ἔντειλαι, ὁ Θεός, τῇ δυνάμει σου, δυνάμωσον, ὁ Θεός, τοῦτο, ὃ κατειργάσω ἐν ἡμῖν. 30 ἀπὸ τοῦ ναοῦ σου ἐπὶ ῾Ιερουσαλὴμ σοὶ οἴσουσι βασιλεῖς δῶρα. 31 ἐπιτίμησον τοῖς θηρίοις τοῦ καλάμου· ἡ συναγωγὴ τῶν ταύρων ἐν ταῖς δαμάλεσι τῶν λαῶν τοῦ ἐγκλεισθῆναι τοὺς δεδοκιμασμένους τῷ ἀργυρίῳ· διασκόρπισον ἔθνη τὰ τοὺς πολέμους θέλοντα. 32 ἥξουσι πρέσβεις ἐξ Αἰγύπτου, Αἰθιοπία προφθάσει χεῖρα αὐτῆς τῷ Θεῷ. 33 αἱ βασιλεῖαι τῆς γῆς, ᾄσατε τῷ Θεῷ, ψάλατε τῷ Κυρίῳ. (διάψαλμα). 34 ψάλατε τῷ Θεῷ τῷ ἐπιβεβηκότι ἐπὶ τὸν οὐρανὸν τοῦ οὐρανοῦ κατὰ ἀνατολάς· ἰδοὺ δώσει τῇ φωνῇ αὐτοῦ φωνὴν δυνάμεως. 35 δότε δόξαν τῷ Θεῷ· ἐπὶ τὸν ᾿Ισραὴλ ἡ μεγαλοπρέπεια αὐτοῦ, καὶ ἡ δύναμις αὐτοῦ ἐν ταῖς νεφέλαις. 36 θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ· ὁ Θεὸς ᾿Ισραήλ, αὐτὸς δώσει δύναμιν καὶ κραταίωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ. εὐλογητὸς ὁ Θεός.
*
2 Ας εγερθεί ο Θεός, και ας διασκορπιστούν οι εχθροί του, κι ας εξαφανιστούν από µπροστά του εκείνοι που τον µισούν. 3 Όπως χάνεται ο καπνός ας χαθούν, όπως λιώνει το κερί µπροστά στη φωτιά έτσι ας αφανιστούν οι αµαρτωλοί µπροστά στον Θεό, 4 και οι δίκαιοι ας ευφρανθούν, ας αγαλλιάσουν µπροστά στον Θεό, ας τέρπονται σε ευφροσύνη. 5 Τραγουδήστε τον Θεό, ψάλλετε τ’ όνοµά του, ετοιµάστε την οδό σ’ αυτόν που επιβαίνει προς δυσµάς. Κύριος είναι το όνοµά του, αγαλλιάσετε ενώπιόν του. 6 Θα ταραχθούν µπροστά του, στον πατέρα ορφανών και τον κριτή χηρών. Ο Θεός στον άγιο τόπο του. 7 Στεγάζει ο Θεός µοναχικούς, ελευθερώνει σε ανδρείους τους δεµένους, αλλά σε τάφους βάζει όσους τον πικραίνουν 8 Θεέ µου, όταν έβγαινες, µπροστά απ' τον λαού σου, όταν διάβαινες την έρηµο, 9 σείστηκε η γη και έριξαν σταγόνες οι ουρανοί ενώπιον του Θεού που ήρθε στο Σινά, ενώπιον του Θεού του Ισραήλ. 10 Θέλησες, Θεέ µου, να προσφέρεις στον δικό σου τον λαό βροχή, και αρρώστησε, αλλά εσύ τον γιάτρεψες. 11 Tα ζώα σου ήδη κατοικούν σ' αυτήν. Η αγαθότητά σου την ετοίµασε για τον φτωχό, Θεέ µου 12 Σ' εκείνους που ευαγγελίζονται ο Κύριος θα δώσει δυνατή φωνή:

13 ο βασιλιάς των στρατευµάτων του αγαπητού λαού του, για τον καλλωπισµό των οικιών, να µοιραστούν τα λάφυρα. 14 Και αν πλαγιάσετε ανάµεσα στους κλήρους σας, περιαργυρωµένες φτερούγες περιστεριού, µε το ανάµεσά τους διάστηµα πρασινοκίτρινο του χρυσού. 15 Όταν ο επουράνιος διαχώριζε βασίλεια σ’ αυτήν, λευκοί σαν χιόνι του Σελµών. 16 Το όρος του Θεού όρος παχύ, πυκνό, παχύ. 17 Γιατί αντιλέγετε εσείς, πλούσια όρη, γι α το όρος που ευδόκησε να κατοικήσει ο Θεός; ∆ιότι ο Θεός θα κατοικήσει σε αυτό. 18 Το άρµ α του Θεού αποτελείται από µυριάδες, χιλιάδες είναι που ευηµερούν. Ο Κύριος ανάµεσά τους, όπως στο Σινά, στο ν άγιο τόπ ο του. 19 Ανέβηκες ψηλά, αιχµαλώτους αιχµαλώτισες, δέχτηκες δώρα απ’ τους ανθρώπους, ακόµ α και από τους απείθαρχους για να εγκατασταθείς σ’ αυτούς. 20 Ο Κύριος, ο Θεός, ας είναι ευλογητός ο Κύριος κάθε µέρα. Ας µας κατευοδώσει ο Θεός στην σωτηρία µας. 21 Ο Θεός µας, ο Θεός που σώζει, και του Κυρίου, του Κυρίου οι διέξοδοι απ’ τον θάνατο. 22 Αλλά τα κεφάλια τω ν εχθρών θα τα συντρίψει ο Θεός, τα τριχωτά κεφάλια εκείνων που πορεύονται σε αµαρτίες. 23 Είπε ο Κύριος : θα επιστρέψω απ’ το Βασάν, θα επιστρέψω από τα βάθη της θάλασσας, 24 για να βαφτεί το πόδι σου και η γλώσσα των σκυλιών σου µε αίµα των εχθρών. 25 Είδαµε τις πορείες σου Θεέ µου, οι πορείες του Θεού µου, του βασιλιά, στον άγιο τόπο του.

26 Έφθασαν πρώτοι οι άρχοντες, µετά εκείνοι που έψελναν ανάµεσα σε νέες τυµπανίστριες. 27 Σε εκκλησίες ευλογείτε τον Θεό, τον Κύριο, όσοι προέρχεστε απ’ τις πηγές του Ισραήλ. 28 Εκεί ο νεώτερος Βενιαµίν εκστατικός, οι άρχοντες του Ισραήλ και οι ηγεµόνες τους, οι άρχοντες της Ζαβουλών, οι άρχοντες της Νεφθαλείµ. 29 Θεέ µου, δώσε εντολή στη δύναµή σου, ενδυνάµωσε, Θεέ µου αυτό που δηµιούργησες για µας 30 Για τον ναό σου στην Ιερουσαλήµ οι βασιλείς θα σου προσφέρουν δώρα. 31 Των καλαµώνων τα θηρία επίπληξε. Αγέλη ταύρων µέσα στα δαµάλια των λαών, να εγκλωβίσουν όσους έχουν ελεγχθεί όπως ο άργυρος. ∆ιασκόρπισε τα έθνη τα φιλοπόλεµα. 32 Πρέσβεις θα έρθουν απ’ την Αίγυπτο, της Αιθιοπίας το χέρι θα υψωθεί εγκαίρως στον Θεό. 33 Βασίλεια της γης, υµνήστε τον Θεό, ψάλετε προς τον Κύριο. 34 Ψάλετε στον Θεό που επιβαίνει στον ουρανό του ουρανού προς ανατολάς. Και να, θα δώσει στη φωνή του δύναµη µεγάλη. 35∆ώσετε δόξα στον Θεό. Η µεγαλοπρέπειά του για τον Ισραήλ, και η δύναµή του στις νεφέλες. 36 Θαυµάσιος ο Θεός στους άγιους τόπους του. Ο Θεός του Ισραήλ θα ενδυναµώσει τον λαό του. Ας είναι δοξασµένος ο Θεός.
*
Θεώνειο:
Αγία Παρασκευή του καινούργιου κόσμου!
Αγία Παρασκευή της αγίας Όρασης του νου!
Υπογραφή της ελευθερίας και της αθανασίας 
του ανθρώπου! Η Ελλάδα θα ανατείλει!
*
Ο Χριστός εισήλθε μέσα στο όνειρο του κόσμου! Γι' αυτό μπορεί να το αλλάξει!
 Ευχαριστία, το κλειδί!
Συγχώρηση!
Προσευχή!
Άσκηση!
Χαρά!
 *
Η Ευρώπη χωρίς την Ελλάδα είναι σαν παιδί χωρίς πιστοποιητικό γέννησης!
Ο δολοφόνος του ανθρώπου είναι ο φόβος όχι ο θάνατος!
* 
Ό,τι αναζητάς σε αναζητάει! 
"Είμαι ο μόνος στην Αθήνα που τραγουδώ μες στο αμάξι μου!" 

Μόνον ο άγγελος σου μπορεί να διώξει τους δαίμονες σου! 
*
Πρέπει τον θάνατο να τον αγνοήσεις για να σε αγνοήσει!
Όταν φύγουν από την ζωή οι γονείς δεν υπάρχει ανάχωμα προς τον θάνατο! Πρέπει να το φτιάξεις εσύ! 

Υπάρχουν τόσοι πολλοί όμορφοι λόγοι για να είσαι ευτυχισμένος!
*

25 Ιουλ 2015

Να θυμάσαι: Ο νους είναι επανάληψη!

Ο νους είναι κάτι μηχανικό, κάτι σαν κομπιούτερ, ένα βιολογικό κομπιούτερ! Δεν είναι πρωτότυπος!

Πρέπει να πας πέρα από τον νου! Διαφορετικά ο νους θα σε ανατρέπει συνεχώς! Θα σου δίνει ξανά και ξανά το ίδιο μοτίβο! '' Τροχός'': επανάληψη!

Ο τροχός της ζωής και του θανάτου είναι ο νους!
Πώς να απαλλαγείς από αυτή την επανάληψη; Πώς να μπεις μέσα σ’ αυτό που είναι πάντα φρέσκο;

Έχε εγρήγορση! Με το να έχεις εγρήγορση, έχεις εισάγει ένα καινούργιο φαινόμενο, το οποίο δεν υπήρχε πριν!
 
 
Οι προβολές του νου είναι όπως ακριβώς ο κινηματογράφος!
Κάθεσαι και στην οθόνη υπάρχουν εικόνες που προβάλλονται! Η οθόνη είναι κενή! Απλώς ένα παιχνίδι φωτός και σκιάς, που φτιάχνει σχήματα!

Τον προβολέα σου τον έχεις μέσα σου: της ευδαιμονίας ή της δυστυχίας, του παράδεισου η της κόλασης. Τον διάβολο και τον Θεό τους έχεις μέσα σου! Οι άλλοι είναι απλώς σαν οθόνες! Σου αποκαλύπτουν την πραγματικότητα σου. Δεν είναι οι αληθινές αίτιες.

Όποτε βρίσκεις ότι υπάρχει κάποια δυστυχία, κοίτα πάντα μέσα σου! Εκεί βρίσκεται η αιτία! Όποτε βρίσκεις ότι νιώθεις ευδαιμονία, κοίτα μέσα σου! Η αιτία βρίσκεται εκεί! Αν κοιτάζεις έξω, θα βρεις ψεύτικη αιτία, η οποία δεν είναι πραγματικά η αιτία, αλλά μια προβολή!
Όσσο

Η συνειδητότητα είναι ένα απέραντο ωκεάνιο φαινόμενο!
Βρίσκεται μέσα σου και έξω από σένα! Η συνειδητότητα είναι τηλεπαθητική, επικοινωνεί!

Η συνειδητότητα σου πολλές φορές βάζει εμπόδια! Ακόμη κι αν δεν τα βάζεις εσύ, τα βάζει η συνειδητότητα κάποιου άλλου! Επειδή θα ήθελες κάποιον άλλο να τα βάλει!
 
Ιδού ο αγώνας: ποιος θα εξαφανιστεί; Θα εξαφανιστείς εσύ ή ο νους;
Το ζήτημα δεν είναι τι γνωρίζεις! Το ζήτημα είναι από πού το γνωρίζεις!

Ο νους ακολουθεί την φαντασία!
Οι καταστάσεις του νου είναι πέντε: ορθή γνώση,  εσφαλμένη γνώση, φαντασία, ύπνος και μνήμη!
*
Ύπνος σημαίνει απουσία συνειδητότητας, με την έννοια που αυτή έχει όταν βρίσκεσαι σε κατάσταση εγρήγορσης!

Ο ύπνος είναι σταμάτημα της λειτουργίας του νου! Αν ονειρεύεσαι, δεν είσαι στην κατάσταση του ύπνου! Βρίσκεσαι στην μέση, μεταξύ ύπνου και ξύπνιου!
Ύπνος σημαίνει μια κατάσταση χωρίς κανένα περιεχόμενο -καμία δραστηριότητα, καμία κίνηση στο νου! Ο νους είναι τελείως απορροφημένος, έχει χαθεί! Αυτός ο ύπνος είναι όμορφος! Δίνει ζωή!

Μερικές φορές μόνο αγγίζουν οι άνθρωποι τον ύπνο μόνο για ελάχιστα δευτερόλεπτα! Τον αγγίζουν κι αρχίζουν ξανά να ονειρεύονται! Η σιωπή του ύπνου, η ευδαιμονική μελωδία του ύπνου, τους είναι άγνωστη!
Αφιερωμένο
''Kοιμήθηκε αρνί και ξύπνησε κριάρι! ''
* 
Τι βλέπουν οι ποιητές…
Δεν έχεις Όλυμπε θεούς, μηδέ λεβέντες Όσσα,
κούφιοι και οκνοί καταφρονάν τη θεία τραχειά σου γλώσσα, των Ευρωπαίων περίγελα και των αρχαίων παλιάτσοι!
Κωστής Παλαμάς
*
Αφιερωμένο
Τση κουζουλής καρδιάς ποτέ χατίρι μη χαλάσεις! 

*

23 Ιουλ 2015

Άδειασε το μυαλό σου, γίνε χωρίς μορφή, χωρίς σχήμα, σαν το νερό!

Εάν βάλεις νερό σε μία κούπα, εκείνο γίνεται η κούπα!
Εάν βάλεις νερό σ’ ένα μπουκάλι, γίνεται το μπουκάλι!
Εάν το βάλεις στην τσαγιέρα, γίνεται η τσαγιέρα!
Τώρα το νερό μπορεί να κυλήσει ή να συγκρουστεί!
Να είσαι νερό, φίλε μου! 
Bruce Lee

*

"Όταν μπορέσεις να χωρέσεις την βιογραφία σου στο μέγεθος ενός γραμματόσημου κι ακόμα απομένει άδειος χώρος σ' αυτό, τότε θέλω να σε συναντήσω!"

Beloved, you are both the invitation and the response
to come Home!
Pay attention: when the heart is empty of intention, it is also empty of tension! And a heart free of tension blesses the whole world!
Mooji
*
Η πραγματική δύναμη είναι η απαλότητα!
Και να παίζει με τ' άσπρο και το κυανό η ψυχή μου ! 
Oδ. Eλύτης
*

Επειγόντως αθωότητα!

 «Όσο βαθύτερη είναι η αυτοπραγμάτωση ενός ανθρώπου, τόσο περισσότερο επηρεάζει ολόκληρο το σύμπαν με τις λεπτές πνευματικές του δονήσεις, και τόσο λιγότερο επηρεάζεται ο ίδιος από την φαινομενική ροή των πραγμάτων!»
Π. Γιογκανάντα
*
Μας ερέθισε το άδικο! Είμαστε όμως δίκαιοι; Το σύμπαν βλέπει! Και καταγράφει!
Αν δεν είμαστε αποφασισμένοι να διορθώσουμε τα δικά μας αδύναμα σημεία, ατομικά και συλλογικά, αποδυναμοποιούμε  τα δίκια μας!

Από τον ενθουσιασμό στην κατάθλιψη! Ή στο κάκιωμα,  την χολή, την εκδίκηση! Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία! Εμπνευσμένη δράση! Καθαρό το σήμα του δικαίου μας! Πολιτισμό και ήθος!  
*
Να κρατάμε ζεστό το Πνεύμα εντός! Εν Μυστηρίω! Τότε η πράξη είναι ευλογημένη!
Να μην ξεχνάμε πως ο Θεός δίνει ευκαιρίες, συγχωρεί λάθη, ανοίγει καινούργιους δρόμους!

Βλέπουμε να γίνεται μια τεράστια υπαρξιακή προβολή στο ζήτημα της Ελλάδας! Προβολή της ανάγκης νοήματος ζωής! Αλλά και της απειλής για αυτοεξόντωση!  

*

22 Ιουλ 2015

Μαρία η Μαγδαληνή, το ον του ελέους! Η φίλη των ανθρώπων!

Ηλίας Ιωάννης Μαρία... Χριστικά όντα του Φωτός και του Πυρός... Πνευματικές πραγματικότητες από το θεϊκό κέντρο... 
*
Το τραγούδι του θριάμβου
''Επειδή έθεσε εις εμέ την αγάπην αυτού, δια τούτο θέλω λυτρώσει αυτόν!

Θέλω υψώσει αυτόν, διότι εγνώρισε το όνομά μου!

Θέλει με επικαλείσθαι και θέλω εισακούσει αυτού! Μετ' αυτού θέλω είσθαι εν θλίψει! Θέλω λυτρώνει αυτόν και θέλω δοξάζει αυτόν! Θέλω χορτάσει αυτόν μακρότητα ημερών, και θέλω δείξει εις αυτόν την σωτηρίαν μου!" 
*
Γίνε αθώος κρατώντας τον άνθρωπο μέσα σου αθώο!
Να μιλάς μόνον όταν οι λέξεις σου είναι ομορφότερες από την σιωπή!

Και όμως! Θα ξαναβρεθούμε μαζί στον παράδεισο της αγάπης...
*
Αγκαλιά το φάρμακο της αγάπης!
Όπως είπε ο Ψινάκης, "και φτωχές και τσακωμένες δεν γίνεται!"
*
Οι θάλασσες κρατούν τα Σ’ αγαπώ και τα συγχώρεσέ με…
Η ευγνωμοσύνη σου δίνει φτερά για να πετάς ψηλότερα!

Το σπίτι μας είναι όπου είναι η Ελλάδα!
*
ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ! 
Είπε ο Χριστός για τον Ιωάννη: "Και ΕΙ θέλετε δέξασθαι ούτος έστιν Ηλίας ο μέλλων έρχεσθαι!" 

Ο Μέγας Μύστης και αστρονόμος Κ. Χασάπης μίλησε για την επανεμφάνιση του Ηλία και της Μαγδαληνής κατά τον 21ο αιώνα, την Τρίτη Εποχή του Αγίου Πνεύματος! 
*
Όπου η προσοχή σου εκεί και η ΡΟΗ της ενέργειας σου!
"Να τα βλέπεις όλα σαν ένα αστείο παιγνίδι! Η σοβαρότητα είναι ασθένεια!"
Osho

"Ο μόνος περιορισμός είναι η ικανότητα μας να πάρουμε!"
Εμετ Φοξ 
*
Λειτουργεί η αλήθεια στην ζωή σου;
"Για την ζωή της ψυχής το τίμημα της ελευθερίας είναι η αιώνια επαγρύπνιση!"
Έμετ Φοξ
*
Η αγάπη μόνη μπορεί να θεραπεύσει τον κόσμο!
Αγκάλιασε την ζωή σου! Στον ιερό χορό της Χριστότητας

Ανοίξου στο Μεγάλο Τοπίο να δεις την αρχαία μάχη! "Συντάσσομαι τω Χριστώ!"
*
Ένα κλικ "πάνω" η χάρις η ευλογία η πληρότητα εκπέμπουν φως αποκατάστασης!
"Μείνε σιωπηλός! Άσε την αλήθεια να αποκαλύψει ποιος είσαι!"
*
Δεν καταδέχομαι να χαρίσω ούτε ένα δευτερόλεπτο στον φόβο!
"Από την αρχή οι σκοτεινές δυνάμεις μας πολέμησαν από την αρχή νικήσαμε!"
*
A long story to make short: ΕΛΛΑΔΑ!
Όπου κι αν βάλω πλώρη... εδώ αράζω…
το σκοτάδι με χρωστάει στο φως…
η γη στη θάλασσα...
η φουρτούνα στη γαλήνη!
Οδ. Ελύτης
*
Η αληθινή Ελλάδα είναι ακόμα εδώ!
Ο Θεός έχει να διαλέξει ανάμεσα στο κάρμα και τον Χριστό! 

Ο κόσμος αυτός είναι ένα σχολείο!

Μετατρέπω κάθε εμπειρία σε ευκαιρία!

Γαβγίζει μια Γερμανία χωρίς επίγνωση!
*
Το θαύμα διαλύει το λάθος! 
Τίποτα αληθινό δεν μπορεί να απειληθεί! Τίποτα που δεν είναι αληθινό δεν υπάρχει!

Το αντίθετο της αγάπης είναι ο φόβος αλλά αυτό που εμπεριέχει τα πάντα δεν μπορεί να έχει αντίθετο! 
Μαθήματα θαυμάτων
*
Χρειαζόμαστε επειγόντως back to basics! 
Να είσαι ευγενής με τους αγενείς! Αυτοί το χρειάζονται περισσότερο!

Όταν φροντίζεις έναν κήπο φροντίζεις το αύριο!

Αν νιώθεις καλά με αυτό που κάνεις, όλα καλά. Αν όχι, κάτι λάθος γίνεται!
*
 Βυζαντινή μουσική για πνευματική ευθυγράμμιση... 
Μαΐστορες (ενδεικτικά): Θ. Βασιλικός, Α. Νικολαΐδης,  Θ. Στανίτσας, Ι. Ναυπλιώτης, Χ. Θεοδοσόπουλος, Μαφίδης, Πρίγκος, Καραμάνης, Παϊκόπουλος, Περιστέρης, Καβαρνός, Αρβανίτης, Δανιλαίοι, Αγγελόπουλος κ.α.

*

20 Ιουλ 2015

Η ενεργοποίηση της επίφυσης απελευθερώνει τους προγραμματισμούς μας

Στον πλανήτη που ζούμε οι κώδικες του θανάτου ή η διαδικασία της γήρανσης ενεργοποιούνται από την στιγμή που το παιδί φθάνει στην εφηβεία. Αυτό συμβαίνει επειδή από την ηλικία αυτή σταματά να λειτουργεί η επίφυση. Αν η επίφυση παρέμενε σε πλήρη λειτουργία, θα μπορούσε να κρατήσει το σώμα μας σε μόνιμη κατάσταση νεότητας.

Η επίφυση είναι ο αδένας που ελέγχει κατ’ εξοχήν όλες τις διαδικασίες αναζωογόνησης που λαμβάνουν χώρα στον οργανισμό μας. Θεωρείται ο κυριότερος αδένας του σώματος μας επειδή η λειτουργία του επηρεάζει όλους τους άλλους αδένες, και κατ’ επέκταση τα αντίστοιχα τσάκρα (ενεργειακά κέντρα του αιθερικού σώματος), τα οποία είναι συνδεδεμένα με αυτούς.

Έτσι λοιπόν όταν ένα παιδί φθάνει στην εφηβεία η επίφυση σταματά σταδιακά να λειτουργεί, κάτι που οφείλεται στη σκεπτομορφή της συλλογικής αντίληψης που υπάρχει για την γήρανση και τον θάνατο.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την διαταραχή της ομαλής λειτουργίας όλων των υπολοίπων αδένων και την έναρξη της διαδικασίας της γήρανσης.

Αυτή η διαδικασία μπορεί να αντιστραφεί αν ταυτιστούμε με το γνήσιο αρχέτυπο ή αν το πούμε αλλιώς με το πρόγραμμα της αιώνιας νεότητας που βρίσκεται μέσα μας.
Διεγείροντας την επίφυση και την υπόφυση επαναδραστηριοποιείται το θεϊκό αρχέτυπο της αναζωογόνησης σε κάθε έναν από τους αδένες, το σώμα λαμβάνει καινούριο μήνυμα και τελικά η διαδικασία της γήρανσης αντιστρέφεται.

Για να πραγματοποιηθούν όλα αυτά πρέπει πρώτα να επιλέξετε σε βαθύ υποσυνείδητο επίπεδο να κυριαρχήσετε και να ξεπεράσετε τηνσυλλογική αντίληψη που σας κάνει να θεωρείτε δεδομένο ότι κάποτε θα γεράσετε και θα πεθάνετε.

Καθώς λοιπόν διαβάζετε αυτές τις γραμμές δεσμεύστε τον εαυτό σας και με μια τελετουργία ή προσευχή θεμελιώστε μέσα σας την καινούρια και υγιή επιθυμία σας να ζήσετε σύμφωνα με το σχέδιο που είχε ο θεός για μας, δηλαδή ελεύθεροι από κάθε περιορισμό και αιώνια νέοι!

Νιώστε την στην καρδιά σας και σε κάθε τμήμα της ύπαρξή σας! Ζητήστε απ’ τους οδηγούς σας, τον κυρίαρχο δάσκαλο σας ή τον ανώτερο εαυτό, να παρέμβει και να σας βοηθήσει να παρακολουθήσετε σταθερά την νέα επιλογή σας!

Όταν κάνετε αυτή την επιλογή δεσμευτείτε επίσης να κάνετε καθημερινά ασκήσεις ενεργοποίησης της επίφυσης.

Μη ξεχνάτε ότι επιτρέψατε στον εαυτό σας να προγραμματίζεται υποσυνείδητα επί σειρά ετών περιμένοντας τα γεράματα και το θάνατο, και επομένως θα χρειασθεί ανάλογη προσπάθεια και συνέπεια για να ξεριζώσετε το πρόγραμμα γήρανσης που διέπει το σώμα σας!
*