ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΕΣ!

Η ΜΩΒ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΠΑΝΤΟΥ ΣΤΗΝ ΓΗ...

28 Απρ 2016

Ο Νυμφίος, ο κάλλει ωραίος παρά πάντας ανθρώπους...

Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον, Υιέ Θεού, κοινωνόν με παράλαβε, ου μη γαρ τοις εχθροίς σου το μυστήριον είπω, ου φίλημα σοι δώσω καθάπερ ο Ιούδας! Αλλ' ως ο ληστής ομολογώ σοι μνήσθητι μου Κύριε, όταν ελθης εν τη βασιλεία σου! 
*
Μέσης δε νυχτός κραυγή γέγονε! 
Άναρχε, αδιάδοχε, Άγιε αγίων, ο τον μονογενή σου Υιόν εξαποστείλας, κατάπεμψον το Άγιον σου πνεύμα... 

''Αδελφοί, ο καρπός του πνεύματος είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η χρηστότητα, η αγαθό-τητα, η πίστη, η πραότητα, η εγκράτεια..." 

*
Ο Χριστός, ο Αθώος Εαυτός, θα μας διεκδικεί έως τέλους! 
Πολλά ανθρωπόμορφα όντα έχουν μακροζωία αλλά η αυλαία τους κλείνει οριστικά με τον θάνατο! 

Χριστότητα ίσον χαρά! Ευγνωμοσύνη για το δώρο της ζωής! Την αποδεικνύεις με την χαρά! 

*

Δεν υπάρχουν σχόλια: