ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΕΣ!

Η ΜΩΒ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΠΑΝΤΟΥ ΣΤΗΝ ΓΗ...

17 Οκτ 2016

Το νερό είναι ζωντανό! Είναι το αίμα της Γης!

Κάτι πολύ παράξενο συμβαίνει με το νερό!
Ένας σπάνιος άνθρωπος-κλειδί ο Αυστριακός ερευνητής Δρ Βίκτωρ Σάουμπερ­γκερ από τον κατάλογο των παρεξηγημένων σοφών όπως ο Τέσλα, ο Ράιχ κ.α. ήδη από το 1920 μας είχε προειδοποιή­σει για την κρίση του περιβάλλο­ντος στην οποία έχουμε σήμερα παγιδευτεί! Το κεντρικό θέμα των ερευνών του ήταν το Νερό και η Κίνηση. Το ζωντανό νερό! Το έργο του ανήκει στο Μέλλον!

Η επικρατούσα τεχνολογία χρησιμοποιεί τις  λανθασμένες μορφές κίνησης! Η Φύση χρησιμοποιεί έναν άλλο τύ­πο κίνησης για να ανοικοδομεί και να αναζωογονεί!
Πειραματί­στηκε προσπαθώντας να θέσει σε πρακτική εφαρμογή την αναζωο­γονητική αρχή της φύσης, που ο ί­διος ονόμαζε "κυκλωτική σπειροειδή κίνηση".

Αν βρεθείς σε δύσκολες στιγ­μές στην ζωή σου, και δεν ξέ­ρεις σε ποιόν να απευθυνθείς για βοήθεια, πήγαινε σε μιά πη­γή στο βουνό - και άκου την μουσική που παίζει το νερό τηςΤότε θα δεις ότι όλα θα πάνε καλά...»! 

Παρατήρησε ότι το νερό που έ­τρεχε από μια βουνίσια πηγή, βρισκόταν στην μεγαλύτερη πυ­κνότητα του - στο "σημείο ανω­μαλίας" του, όπως λέγεται -στους +4' C, που ήταν φυσικά και το σημείο της υψηλότερης ποιότητας του! 

Το νερό ανταποκρινόταν, άγνωστο πώς, στην σκιά και στο δάσος!  Άρχισε να αντιλαμβά­νεται το νερό ως "το αίμα της Γης", θεωρώντας ότι πρέπει να του επιτρέπεται να κυλά με φυσι­κές ροές! 

Μια απείραχτη ροή νε­ρού σχηματίζεται από περιστρο­φικές καμπύλες και σκιερές ό­χθες, σκεπασμένες από δέντρα και θάμνους - κι αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο.

Η θερμοκρασία του νερού έχει σχέση, ας πούμε, με την συμπεριφορά της πέστροφας. Η φυσική ροή νερού, που επιτρέπει την φυσική κίνηση, δημιουργεί μια ενέργεια που ρέει στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν του νερού.

Σε έναν κατάλληλα διαμορφω­μένο καταρράκτη, μπορεί κάποι­ος να δει την ροή αυτής της ε­νέργειας σαν ένα κανάλι από φως μέσα στην ροή του νερού! Η πέστροφα ψάχνει αυτήν την ε­νεργειακή ροή -όπως το ανεμόπλανο το ρεύμα του αέρα- και α­φήνει να την παρασύρει προς τα πάνω σαν μιαν ανάποδη ρουφή­χτρα!
Στην μεγαλοφυή σκέψη του κί­νησε το ενδιαφέρον ένα ακόμη απλό φαινόμενο: η ιδιόμορφη κί­νηση του νερόφιδου, που μπο­ρούσε να κινείται στο νερό χωρίς να έχει πτερύγια, αλλά σχηματί­ζοντας μια σειρά από σπειροει­δείς περιτυλίξεις.

Είδε πέτρες μεγάλες όσο το κεφά­λι ενός ανθρώπου, που κινούνταν εδώ κι εκεί, σαν να ήταν ηλεκτρι­κά φορτισμένες! «Μπροστά μου εκ­δηλωνόταν ένας μοναδικός τύπος κίνη­σης που μπορούσε να υπερνικήσει την δύναμη της βαρύτητας...»

Τι είναι τελικά αυτό που λέμε "κίνηση"; Υπάρχουν άραγε διαφορετικοί τύποι κίνησης; Είναι δυνατόν να υπάρχει ένας τύπος κίνησης άγνωστος για την επιστήμη; Από αυτούς τους συλλογισμούς και τις παρατηρή­σεις άρχισε να αναπτύσσεται μια θεωρία για τους διαφορετικούς τύπους κίνησης.

Πρώτα πρέ­πει να κατανοήσουμε την Φύση και ύστερα απλά να την αντιγρά­ψουμε!
Η Φύ­ση είναι ο μεγαλύτερος δάσκα­λος μας! Ο σκοπός της τεχνολο­γίας δεν θα πρέπει να είναι να διορθώσει την Φύση, αλλά να την μιμηθεί!
¨
Για τον Σάουμπεργκερ ήταν γελοίο το ότι νερό είναι απλά υδρογόνο και οξυγόνο... Είναι ένας ζωντα­νός οργανισμός που απαιτεί σεβασμό από την ανθρωπότητα! Στην αντίθετη περίπτωση οι συνέπειες θα είναι μοιραίες!

Πα­ρατήρησε ότι το νερό έχανε τις ιδιότητες του όταν εκτρεπόταν με αφύσικο τρόπο από την φυ­σική του ροή, ή όταν τα φράγ­ματα που χρησιμοποιούνταν για τέτοιους σκοπούς δεν ήταν ειδι­κά σχεδιασμένα από "φιλικά" προς το νερό υλικά, όπως το ξύλο και η πέτρα, αλλά φτιαγμένα από τσιμέντο!

Το φυσικό τοπίο και οποιαδή­ποτε αλλαγή της ροής του νερού, επηρεάζει άμεσα την ποιότητα και την  υγεία των ανθρώπων!

Στις "αρνητικές" θερμοκρα­σίες -πάνω από τους +4°C -υ­πάρχει μειωμένη ενέργεια και μειωμένη βιολογική ποιότητα. Αυτό οδηγεί στην αργή αποσύν­θεση του νερού που χάνει την ζω­ογόνο δύναμη του, μια κατάστα­ση που ενθαρρύνει τα παθογόνα βακτήρια.

«Στην πραγματικότητα, τα μυστήρια του νερού είναι παρόμοια με αυτά του αίματος στο ανθρωπινό σώμα. Το νερό είναι το αίμα της Γης...»
http://erevna-epistimi.blogspot.com

*

Δεν υπάρχουν σχόλια: